Międzynarodowy System Nauczania i Certyfikacji

System certyfikacji

ITLC jest systemem certyfikacji utworzonym w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji w oparciu o wypracowany system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. System został stworzony w 2014 r. przez IT Apps & Development Ltd z siedzibą: 17 St.Augustines Avenue London CR06JN.

W 2015r.  zleciliśmy przeprowadzenie szeregu badań na Polskim rynku pracy. Badając potrzeby pracodawców i ich pracowników mogliśmy ocenić realnie sytuację osób pracujących. Kolejną grupą którą przeanalizowaliśmy były osoby wchodzące i powracające na rynek pracy, dzięki nim widzimy jak oceniają swoje kompetencje oraz jakie mają plany. Wszystkie te działania miały jeden cel, dopasowanie systemu certyfikacji do potrzeb każdego obywatela i uzyskanie najwyższej jakości naszych certyfikatów.

W Polsce jedynym organem nadzorującym system certyfikacji ITLC jest ITLC Polska z siedzibą w Warszawie.

Dostosowany do potrzeb rynku pracy

W oparciu o potrzeby pracodawców i trendy rozwoju Europy udało się wypracować standardy kompetencji komputerowych zarówno na poziomie podstawowym, mając na celu zmniejszenie zjawiska „digital divide”. ITcert na poziomie rozszerzonym pozwala potwierdzić kompetencje komputerowe pracowników wykorzystujących technologie TIK w pracy. Podstawowym założeniem dla potwierdzenia kompetencji komputerowych jest certyfikat ITcert Rama DIGCOMP i potrzeby pracodawców były fundamentem do jego powstania.

Mając na uwadze rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych bardzo dużą uwagę zwraca się na bezpieczeństwo informacji, dlatego też ITLC utworzyło specjalne programy nauczania dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w dwóch działach: merytorycznym „Data Protection Oficer” i technicznym „IT Secure”. Z doświadczeń pracodawców wynika, że najefektywniejszym systemem jest rozdzielenie tych zagadnień, w związku z tym powstały odpowiadające certyfikaty DPOcert i ITsecure.

Pracodawcy często zderzają się z problemem w procesach rekrutacji, ponieważ kandydaci często legitymują się tymi samymi certyfikatami. Krokiem w ich stronę jest potwierdzenie kwalifikacji nie tylko poprzez uzyskanie certyfikatu, ale również wykazanie na nim poziomu (wskaźnik procentowy) na jakim osoba zna poszczególne kompetencje.

ITLC wdraża ideę Life Long Learning przez ofertę skierowaną do osób, które zainteresowane kształceniem  są świadome faktu, że poszerzając swoją wiedzę i podwyższając swoje kompetencje znacząco zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy.  Ze względu na to, że żyjemy w nieustannie zmieniającym się i rozwijającym świecie powinniśmy się uczyć przez całe życie. ITLC Custom jest certyfikatem który potwierdzi konkretne opanowane przez osobę egzaminowaną efekty kształcenia. Każdy certyfikat wydany przez ITLC może być zweryfikowany poprzez specjalny panel weryfikacyjny. Udostępnia on również sylabus, program szkoleniowy i efekty uczenia się które dotyczą konkretnego uzyskanego certyfikatu.

Jakość

Wszystkie szkolenia przygotowujące do uzyskania certyfikatu muszą być przeprowadzane przez certyfikowanego Trenera z aktualnymi uprawnieniami w danym zakresie. Nasi Trenerzy posiadają kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i psychologiczne dzięki którym sposób przekazania wiedzy utrzymywany jest na najwyższym poziomie.

Proces walidacji został oparty o platformę egzaminacyjną online. Podczas egzaminu, Egzaminator pełni rolę obserwatora oraz technika. Ma za zadanie stać na straży procedury egzaminacyjnej oraz reagować w przypadku problemów technicznych. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii oraz automatyzacji procesów egzaminacyjnych możemy stale podnosić jakość.

Dodatkowym atutem jest możliwość potwierdzenia przez specjalny panel autentyczności certyfikatu.